• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Magyar nyelv
Зміни у законодавстві України
Опубліковано 19 серпня 2014 року о 17:36

Кабінет Міністрів України 06 серпня 2014 року прийняв постанову №313 “Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”, який був затверджений постановою КМУ №905 від 08.10.2008 року.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2014 р. № 313 
Київ

Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 79, ст. 2660; 2010 р., № 1, ст. 38, № 86, ст. 3046; 2011 р., № 85, ст. 3110, № 93, ст. 3368), зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 серпня 2014 р. № 313

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

1. Пункт 23 викласти у такій редакції:

“23. Під час приймання документів заявникам роз’яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини як на території України, так і за її межами, про що складається акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у двох примірниках, один з яких у разі виїзду усиновленої дитини за межі України надсилається до МЗС.”.

2. У пункті 33:

1) у підпункті 2 слово “трьох” замінити словом “чотирьох”;

2) у підпункті 3:

у першому реченні абзацу першого слово “двох” замінити словом “трьох”;

в абзаці третьому слова “органами МВС” замінити словами “територіальними органами чи підрозділами ДМС”;

3) у підпункті 5:

абзац перший викласти у такій редакції:

“5) зобов’язання заявника нотаріально засвідчене (у двох примірниках), адресоване Мінсоцполітики та консульській установі чи дипломатичному представництву України:”;

доповнити підпункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

“протягом 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу під опіку (піклування) усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

негайно, але не пізніше ніж через три дні, повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим.

4) підпункт 10 викласти у такій редакції:

“10) довідка про перевірку на території країни проживання фактів наявності чи відсутності судимості для кожного заявника, видана компетентним органом країни проживання;”;

5) в абзаці першому підпункту 12 слова “(у двох примірниках).” замінити словами “(у двох примірниках), на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років”;

6) доповнити пункт підпунктами 13 і 14 такого змісту:

“13) виданий компетентним органом країни проживання заявника за встановленою формою документ або в разі його відсутності засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання та обробку персональних даних про нього та усиновлену дитину в усіх компетентних органах країни проживання (у трьох примірниках) на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років;

14) інформація компетентного органу країни проживання заявника та інформація консульської установи чи дипломатичного представництва України про несвоєчасне подання звітів та відсутність фактів неналежного виконання обов’язків усиновлювачем, який є іноземцем або громадянином України, що постійно проживає за межами України, у разі повторного усиновлення на території України.”;

7) в абзаці двадцять четвертому цифри і слово “10 і 12” замінити цифрами і словом “10, 12 і 13”;

8) в абзаці двадцять сьомому цифри і слово “10 і 12” замінити цифрами “10, 12-14”;

9) в абзаці двадцять восьмому слова “органами МВС” замінити словами “територіальними органами чи підрозділами ДМС”.

3. В абзаці першому пункту 35 слова і цифри “у пункті 33 цього Порядку” замінити словами і цифрами “у пункті 33, крім документів, зазначених у пунктах 12 і 13 цього Порядку,”.

4. Пункт 38 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“виявлено факти передачі заявниками на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у заявників дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини. Зазначені факти та інформація можуть бути підтверджені як безпосередньо усиновлювачами, так і компетентними органами країни проживання.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

5. У пункті 42:

1) доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:

“8) виявлення фактів передачі кандидатами в усиновлювачі на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у кандидатів в усиновлювачі дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформації про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини.”;

2) в абзаці десятому цифри “2-6” замінити цифрами “2-6, 8”;

3) в абзаці дванадцятому цифри “2-7” та “2-11” замінити відповідно цифрами “2-8” та “2-14”.

6. Пункт 78 доповнити абзацом такого змісту:

“виявлено факти передачі кандидатами в усиновлювачі на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у кандидатів в усиновлювачі дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини.”.

7. Пункт 82 доповнити абзацами такого змісту:

“протягом 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу під опіку (піклування) усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

негайно, але не пізніше ніж через три дні, повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.”.

8. Пункт 106 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі отримання інформації про виїзд усиновлювачів разом з усиновленою дитиною за межі України на строк більше ніж 90 днів служба у справах дітей, яка здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини, невідкладно передає до МЗС документи, зазначені в підпункті 1 пункту 22 і пункті 23 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини для подальшого їх надсилання до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України.”.

9. Пункт 107 викласти у такій редакції:

“107. Для забезпечення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, Мінсоцполітики протягом місяця від дня надходження рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 5 і 13 пункту 33 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини.”.

10. Пункт 109 доповнити абзацами такого змісту:

“Нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, забезпечується МЗС шляхом здійснення таких заходів:

проведення співбесіди з усиновлювачами під час взяття на консульський облік усиновленої дитини;

відвідування родини усиновлювачів та усиновлених дітей, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва України;

проведення аналізу отриманих звітів про умови виховання і стан здоров’я усиновлених дітей, що надійшли від усиновлювачів;

проведення аналізу отриманої інформації про умови виховання і стан здоров’я усиновленої дитини, що надійшла від компетентного органу країни проживання;

спілкування за допомогою засобів зв’язку з усиновлювачами та усиновленою дитиною щодо умов виховання і стану здоров’я усиновленої дитини, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва.”.

11. Пункт 110 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі взяття на консульський облік усиновленої дитини у країні, іншій ніж країна проживання усиновлювачів на момент подання до Мінсоцполітики справи, передбаченої пунктом 33 цього Порядку, усиновлювачі подають до відповідної консульської установи чи відповідного дипломатичного представництва України документи, зазначені у підпунктах 2, 5 і 13 пункту 33 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини.”.

12. Пункт 112 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі отримання інформації про порушення прав та законних інтересів дітей, які усиновлені іноземцями або громадянами України, які проживають за межами України, консульська установа чи дипломатичне представництво України разом з компетентними органами країни проживання здійснює заходи, спрямовані на перевірку такої інформації, а також умов проживання та виховання усиновленої дитини, за результатами якої надсилають до МЗС звіт.”.

13. Пункт 113 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надсилає до МЗС в копії та до Мінсоцполітики оригінали таких документів:

висновок про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідність його інтересам дитини (дітей) за формою згідно з додатком 18;

копії паспортів усиновлювачів та усиновленої дитини;

нотаріально засвідчену заяву усиновлювачів про скасування усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

нотаріально засвідчену заяву усиновленої дитини віком від 14 років про скасування усиновлення або визнання його недійсним, а також збереження її прізвища, ім’я та по батькові, які дитина одержала у зв’язку з усиновленням, або відновлення її прізвища, ім’я та по батькові, які вона мала до усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Заяви усиновлювачів та усиновленої дитини підлягають легалізації у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються разом з їх перекладом на українську мову, що засвідчується в установленому порядку.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.

14. Доповнити Порядок додатком 18 такого змісту:

 

“Додаток 18 
до Порядку

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник консульської
установи чи дипломатичного
представництва України

 

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ___________________ 20__ р.

ВИСНОВОК
щодо доцільності (недоцільності) скасування усиновлення або
визнання його недійсним та відповідності його інтересам дитини (дітей)

Під час розгляду питання щодо можливості скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідності його інтересам дитини (дітей) _______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові дитини (дітей) та дата народження — до усиновлення;

_______________________________________________________________________________,
прізвище, ім’я, по батькові дитини (дітей) та дата народження — після усиновлення;

________________________________________________________________________________
назва суду, яким було винесено рішення, дата та номер рішення;

_______________________________________________________________________________,
(прізвище та ім’я кожного з усиновлювачів)

було встановлено таке.

Під час вивчення умов проживання та виховання дитини (дітей), а також за результатами проведених бесід з’ясовано, що в сім’ї склалися (не склалися) взаємовідносини між дитиною (дітьми)_____________________________________________________________
                                                                        (ініціали та прізвище дитини (дітей)

та усиновлювачами_______________________________________________________________
                                                                  (ініціали та прізвище усиновлювачів)

________________________________________________________________________________
(зазначається причина виникнення відповідних взаємовідносин,

_______________________________________________________________________________.

а також ставлення усиновлювачів до дитини (дітей)

Згідно з психолого-педагогічною характеристикою дитини (дітей) ________________________________________________________________________________
                  (прізвище та ім’я соціального працівника чи психолога, який проводив роботу з дитиною)

________________________________________________________________________________
(зазначається ставлення дитини до усиновлення та усиновлювачів)

На цей час дитина (діти) перебуває (перебувають) в ______________________________
                                                                                                                          (найменування

________________________________________________________________________________
закладу або місце перебування, адреса)

У справі неповнолітнього (неповнолітньої) прийнято (не прийнято) рішення щодо повторного усиновлення __________________________________________________________
                                                                   (зазначаються в разі наявності у повному обсязі

________________________________________________________________________________
дані про рішення суду, а також про інші важливі обставини справи або їх відсутність, зокрема

________________________________________________________________________________
обставини, за яких згідно з вимогами Європейської конвенції про усиновлення дітей від

________________________________________________________________________________
28 листопада 2008 р., ратифікованої Україною із застереженням, та заявою, повторне усиновлення

________________________________________________________________________________
можливе у разі, коли: 1) дитину усиновлює другий з подружжя усиновлювача; 2) попередній

________________________________________________________________________________
усиновлювач помер; 3) усиновлення скасовано; 4) попереднє усиновлення на стадії завершення;

________________________________________________________________________________
5) повторне усиновлення виправдано у зв’язку з наявністю підстав, а процедура щодо попереднього

________________________________________________________________________________
усиновлення відповідно до закону не може бути припинена)

Враховуючи інтереси дитини (дітей), а також у зв’язку з виникненням (відсутністю) обставин, передбачених статтями 236 і 238 Сімейного кодексу України, вбачається доцільним (недоцільним) скасування усиновлення або визнання його недійсним та таким, що відповідає (не відповідає) інтересам дитини (дітей).

 

___________________________________
(найменування посади консульської посадової особи)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

М.П.

 

 

___ __________ 20__ р.

___________

Примітки. 1. Висновок готується на бланку консульської установи чи дипломатичного представництва України.

2. Висновок заповнюється також мовою країни проживання усиновлювачів.”.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux